Toston

Green Plantains

Toston El Tropico

Plantain El Tropico

Toston a Caballo

Plantain with Beef & Eggs

Toston con Ropa Vieja

Plantain with Shredded Beef

Toston con Camarones

Plantain with Shrimp

Toston Mixto

Mixed Plantain